Thank You for Being the Salt in my Life for Today.

Just like how food remains tasteless without salt, my birthday celebrations would have been incomplete without your wishes. Thanks for being the SALT in my life for today. Thank you to each and everyone one of you for the wishes. -MAJ-

Tout comme la nourriture reste insipide sans le sel, mes fêtes d’anniversaire aurait été incomplète sans vos souhaits. Merci à chacun et chacune d’entre vous pour vos souhaits. -MAJ-

Menm jan tankou manje ki san sèl pa gen gou, selebrasyon fèt anivèsè nesans mwen patap konplè san Souwè w yo. Mèsi a tout moun paske w te kontribye nan reyisit jounen sa.-MAJ-

Written by: webdesigner